Strzelnica „Combat Kragal”

Dostępna broń: Moż­li­wość /po uzgod­nie­niu/ strze­la­nia z każ­dego rodzaju broni: pal­nej-bojo­wej, spor­to­wej pneu­ma­tycz­nej, czarno-pro­cho­wej, maszy­no­wej. Strzel­nica posiada atest i dopusz­cze­nie do wszyst­kich jed­no­stek broni.
Ilość stanowisk: 7+3
Długość torów: 15/20/25 m

Więcej informacji