Centrum Strzeleckie – Strzelnica bojowa i laserowa

Dostępna broń: pistolety, rewolwery, karabinki, karabiny, strzelby
Ilość stanowisk: 4
Długość torów: od 5 do 25 m

Opis
Cen­trum Strze­lec­kie (CS)
posiada sta­tus Nie­pu­blicz­nej Pla­cówki Oświa­to­wej dzięki czemu zakres dzia­ła­nia Cen­trum jest znacz­nie roz­sze­rzony i daje ogromne moż­li­wo­ści w zakre­sie róż­nego rodzaju pro­gra­mów szko­le­nio­wych.

CS to kom­plek­sowy obiekt zapro­jek­to­wany z myślą o nowo­cze­snym sys­te­mie szko­leń na róż­nych pozio­mach zaawan­so­wa­nia.

W skład CS wcho­dzą: strzel­nica bojowa, mul­ti­me­dialna strzel­nica bojowa LaserShot, mul­ti­me­dialna strzel­nica lase­rowa LaserShot, auto­ry­zo­wane Cen­trum Ser­wi­sowe (auto­ry­za­cja Glock, H& K., Beretta, Sako), inno­wa­cyjne sta­no­wi­sko strze­lec­kie z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii prze­zna­czo­nej do tzw. strze­la­nia na słuch, np. w cał­ko­wi­tych ciem­no­ściach, dwie sale szko­le­niowo – kon­fe­ren­cyjne, zaple­cze gastro­no­miczne (wkrótce) oraz sklep ofe­ru­jący broń, amu­ni­cję, akce­so­ria, odzież – naj­więk­sza oferta firm 5.11, Glock, S& W, Beretta oraz wszyst­kich innych marek repre­zen­to­wa­nych w Pol­sce przez Kali­ber Sp. z o. o.

Dostępna broń
Pisto­lety: P-83, Sig Sauer P226, Beretta 92 FS, Beretta 92 FS INOX, Glock 17, Glock 19, Glock 26, Glock 34, H&K. USP Expert, H&K. P30L-V3, H&K. P30-V3, H&K. USP Stan­dard, BRS-99 Radom, S&W 1911, Wal­ther P99, PM-98 Glau­be­ryt, P-08 Para­bel­lum, VIS 35, Wal­ther PPK, S&W 1911 Sta­in­less, Tan­fo­glio Wit­ness 1911, Ham­merli X-ESSE LONG 6, Ham­merli X-ESSE SPORT 6, Colt 1911 Wal­ther Gold Cup, Wal­ther GSP Exspert, Wal­ther P22Q.
Rewol­wery: S&W 686, Cat­tel­man, Tau­rus 454, Uzi SMG Pistol Wal­ther, Weirauch Armi­nius, S&W 617.
Kara­binki: MINI RADOM-SPORT, RADOM-SPORT, Tgun F, Beryl Stan­dart.
Kara­biny: H&K. MR223A1, S&W M&P 15 sport, 66 Yel­low­boy, S& WM& P 15, 66 Yel­low­boy Uberti, Wal­ther HK MP5 A5 SD6.
Strzelby: Moss­berg.

 

Informacje kontaktowe
Www: www.centrumstrzeleckie.pl
E-mail: info@centrumstrzeleckie.pl
Tel: 22 460 47 00, 22 644 57 67
Godziny otwarcia:
Poniedziałek–piątek: 12.00–20.00
Sobota–niedziela: 14.00–20.00

Płatność wyłącznie gotówką!

Adres
ul. S. Starzyńskiego 43
Dawidy Bankowe, gm. Raszyn
województwo Mazowieckie