CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka – Strzelnica odkryta – Rembertów Poligon

cwks-legia-strzelnica-lazienkowska

Dostępna broń: pistolety, karabiny, strzelby
Ilość stanowisk: 7 osi strzeleckich
Długość torów: 100 m

Opis
W Rem­ber­to­wie znaj­du­je się kom­pleks strzel­nic spor­to­wo-my­śliw­skich. Do dys­po­zy­cji człon­ków po­zo­sta­ją 3 osie 100 me­tro­we, 2 osie 50 me­tro­we, 2 osie 25 me­tro­we. Na te­re­nie obiek­tu znaj­du­ją się rów­nież dwa po­la do strze­lań śru­to­wych, któ­re wy­po­sa­żo­ne są w 2 kom­ple­ty ma­szyn (po 17szt każ­de), na któ­rych moż­na roz­gry­wać kon­ku­ren­cje my­śliw­skie Oś i Krąg oraz kon­ku­ren­cje olim­pij­skie Trap, Ske­et i Do­uble trap. Po­nad­to na te­re­nie strzel­ni­cy Rem­ber­tów znaj­du­ją się urzą­dze­nia do roz­gry­wa­nia kon­ku­ren­cji my­śliw­skich Dzik w prze­bie­gu oraz Za­jąc w prze­bie­gu.

Kontakt
www: http://www.strzelnicarembertow.pl
Tel: (22) 625 26 30, 609 504 649
E-mail: kontakt@strzelectwo-legia.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 9:00 do zmierzchu
sobota 9:00 do 17:00
niedziela od 9:00 do 17:00

Adres
ul. Gen. A. Chruściela
Warszawa
województwo Mazowieckie