Elite Sport Club Szczecin – Strzelnica Pneumatyczna

Dostępna broń: karabinki PCP, karabinki CO2, karabinki sprężynowe, karabinki PCA, pistolety PCP, pistolety CO2, pistolety sprężynowe, lunety
Ilość stanowisk: 7
Długość torów: 10 m

Opis
Strzel­ni­ca pneu­ma­tycz­na w Eli­te Sport Club to no­wo­cze­sny obiekt, na któ­ry skła­da się 7 to­rów o kom­for­to­wej sze­ro­ko­ści 120 cm wy­po­sa­żo­nych w pod­su­fi­to­we trans­por­te­ry tarcz ste­ro­wa­ne mi­kro­pro­ce­so­ro­wo. Strzel­ni­ca zbu­do­wa­na jest w opar­ciu o nor­my ISSF do­ty­czą­ce roz­gry­wa­nia za­wo­dów w ka­te­go­riach Pi­sto­let pneu­ma­tycz­ny (Ppn) i Ka­ra­bin pneu­ma­tycz­ny (Kpn). Speł­nia nor­my dłu­go­ści, sze­ro­ko­ści oraz od­po­wied­nie­go oświe­tle­nia to­rów.

Kontakt
www: http://www.elitesportclub.pl/ewa_strzelnicapneumatyczna.html
Tel: 531 010 101
E-mail: kontakt@elitesportclub.pl
Godziny otwarcia:
codziennie 8:00-22:00

Adres
ul.Spółdzielców 8k
72-006, Mierzyn
województwo Zachodniopomorskie