Gdzie strzelać z broni palnej?

Nie wiesz gdzie strze­lać? Sko­rzy­staj z naszego kata­logu strzel­nic. Znaj­dziesz w nim aktu­alny spis strzel­nic gdzie możesz legal­nie strze­lać z broni cen­tral­nego i bocz­nego zapłonu z amu­ni­cji czar­no­pro­cho­wej, broni pneu­ma­tycz­nej i ASG.

W kata­logu znaj­dziesz opis każ­dej strzel­nicy, rodzaje dostęp­nej broni i amu­ni­cji, liczbę i dłu­go­ść torów.

Wybierz z pra­wej kolumny woje­wódz­two, a następ­nie mia­sto w któ­rym chcesz zna­leźć strzel­nicę.

Katalog strzelnic - Gdzie strzelać?