KM Strzelnica Lublin

strzelnica km

Dostępna broń: broń pneumatyczna(pistolety i karabiny), broń palna bocznego zapłonu kal 5,6mm (pistolety i karabiny), broń palna centralnego zapłonu kal 7,62-9mm (pistolety,rewolwery i karabiny), strzelba gładkolufowa kal 12. na amunicję typu breneke
Ilość stanowisk: 15
Długość torów: 25 m

Opis
Strzel­ni­ca Lu­blin, pro­wa­dzi dzia­łal­ność usłu­go­wą z za­kre­su strze­lec­twa (szko­le­nia strze­lec­kie). Sz­ko­le­nia są pro­wa­dzo­ne przez wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych in­struk­to­rów. Sta­no­wi­ska wy­po­sa­żo­ne są w tar­czo­cią­gi. Strzel­ni­ca jest kry­ta tak więc strze­lać moż­na ca­ły rok.

Kontakt
www: http://strzelnica.lublin.pl
Tel: 889 731 458, (81) 442 04 22
E-mail: km@strzelnica.lublin.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Gospodarcza 27
20-211, Lublin
województwo Lubelskie