Kontakt

W celu kon­taktu z admi­­­ni­­­stra­­­to­­­rami kata­­­logu strze­­l­nic, pro­­­simy sko­­­rzy­­­stać z for­mu­­­la­­­rza poni­­­żej. Nowe strzelnice prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym adresem.

UWAGA! Nie pośred­ni­czymy w kon­tak­cie ze strzel­ni­cami znaj­du­ją­cymi się w naszym kata­logu. Pro­simy nie prze­sy­łać zapy­tań doty­czą­cych dostęp­no­ści torów i opłat.

Formularz do kontaktu z administratorem katalogu:

* Pola wymagane