Kryta Strzelnica Sportowa Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich

Dostępna broń: broń pneumatyczna, broń palna kal. 5,6 mm do 11,45, broń gładkolufowa
Ilość stanowisk: 9
Długość torów: 50 m

Opis
Ze strzel­ni­cy mo­gą ko­rzy­stać ucznio­wie szkół po­nad­gim­na­zjal­nych (na za­sa­dach dla uczniów), oso­by do­ro­słe (in­dy­wi­du­al­nie), gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne (pra­cow­ni­cy ochro­ny, kur­san­ci, słu­cha­cze szkół „ochro­ny osób i mie­nia”) i in­ni.

Kontakt
www: http://zsgh.torun.pl/strzelnica-sportowa
Tel:  (56) 657 37 77
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Osikowa 15
87-100, Toruń
województwo Kujawsko-Pomorskie