Strzelnica KS „Senior” LOK w Gdańsku

logo_lok_gdansk

Do­stępna broń: b. d.
Ilość sta­no­wisk: 10 osi kulo­wych, 5 osi pneu­ma­tycz­ny­ch
Dłu­gość torów: 25/50 metró­w

Opi­s
Klub strze­lecki Ligi Obrony Kraju w Gdań­sku.

In­for­ma­cje kon­tak­to­we­
Www: ks­se­nior-gdansk. pl
klu­b@ks­se­nior-gdansk. pl
Tel: 881-444-452

Po­nie­dzia­łek 10–18
Środa 10–18
Pią­tek 10–18
Nie­dziela 9–14
Pozo­stałe dni strzel­nica nie­czyn­na­

Adre­s
ul. Miko­łaja Koper­nika 16
Gdańsk 80-208
woje­wódz­two Pomor­skie­