Myśliwska Strzelnica w Mroczkowicach

mysliwska-strzelnica-w-mroczkowicach

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: oś myśliwska + 6 stanowisk
Długość torów: 100 m

Opis
Strzel­ni­ca w Mrocz­ko­wi­cach k/Mir­ska umoż­li­wia w chwi­li obec­nej prze­pro­wa­dze­nie tre­nin­gów strze­lec­kich oraz przy­strze­li­wa­nia bro­ni za­rów­no śru­to­wej jak i ku­lo­wej przy peł­nym do­zo­rze in­struk­to­rów strze­lec­twa my­śliw­skiego. Do dys­po­zy­cji są na­stę­pu­ją­ce sta­no­wi­ska: strze­la­nie do ma­kiet ro­ga­cza i li­sa, strze­la­nie do ma­kiety dzi­ka w prze­bie­gu, strze­la­nie do ma­kiety za­ją­ca w prze­bie­gu, krąg my­śliw­ski, oś my­śliw­ska, ba­żant, przy­strze­li­wa­nie bro­ni na 100 me­trów.

Kontakt
www: http://pzljeleniagora.republika.pl/strzelnica_Mr/mroczkowice.htm
Tel: 602 830 008
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia:
od 15 kwietnia do 15 października czynna w każdą środę od 17:00
w soboty i niedziele czynna w zależności od zgłoszeń kół łowieckich i grup myśliwych
w inne dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem strzelnicy

Adres
ul. Polna 6
59-850, Świeradów Zdrój
województwo Dolnośląskie