Ośrodek Szkoleniowo Rekreacyjny „Strzelnica”

osrodek szkoleniowo rekreacyjny strzelnica

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 6 rubieży strzeleckich
Długość torów: brak danych

Opis
Ośro­dek Sz­ko­le­nio­wo-Re­kre­acyj­ny „Strzel­ni­ca” to ide­al­ne miej­sce dla:
– my­śli­wych, do­sko­na­lą­cych umie­jęt­no­ści strze­lec­kie, or­ga­ni­za­to­rów za­wo­dów
strze­lec­kich wy­ma­ga­ją­cych pro­fe­sjo­nal­ne­go za­ple­cza
– ama­to­rów strze­la­nia z bro­ni krót­kiej i dłu­giej
– or­ga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków fir­mo­wych even­tów z licz­ny­mi atrak­cja­mi,
po­szu­ku­ją­cych moż­li­wo­ści zin­te­gro­wa­nia ze­spo­łów, uczest­ni­ków pro­jek­tów itp.
– po­szu­ku­ją­cych miej­sca na ro­dzin­ne wy­pa­dy, in­te­re­su­ją­ce im­pre­zy w gro­nie
przy­ja­ciół czy też uro­czy­sto­ści.

Kontakt
www: http://www.osr-strzelnica.pl
Tel: 734 149 201, 734 149 202, 734 149 203
E-mail: recepcja@osr-strzelnica.pl, biuro@osr-strzelnica.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 08:00-20:00
sobota-niedziela 09:00-20:00

Adres
ul. Lubliniecka 9, Kochcice
42-713, Kochanowice
województwo Śląskie