Strzelnica „17-tka”

17-tka

Dostępna broń: pistolety i rewolwery pneumatyczne, karabiny pneumatyczne
Ilość stanowisk: 3 osie strzeleckie
Długość torów: 10 m

Opis
Strzel­ni­ca swo­im klien­tom ofe­ru­je 3 osie do strze­lań spor­to­wych we­dług re­gu­la­mi­nu ISSF na 10 m. Ze strzel­ni­cy mo­gą ko­rzy­stać oso­by po­sia­da­ją­ce wła­sną broń pneu­ma­tycz­ną jak rów­nież sym­pa­ty­cy strze­lec­twa któ­rzy mo­gą ko­rzy­stać z bro­ni bę­dą­cej na wy­po­sa­że­niu strzel­ni­cy.

Kontakt
www: http://www.strzelnica17-tka.pl
Tel: 500 101 459
E-mail: strzelnica17tka.szczecin@onet.pl
Godziny otwarcia:
piątek 18:00-22:00
sobota 15:00-22:00
niedziela 12:00-20:00

Adres
ul. Marzanny 5
71-724, Szczecin
województwo Zachodniopomorskie