Strzelnica „9-tka”

9-tka
Informacje podstawowe
Dostępna broń: broń małokalibrowa kal. 0.22lr (karabiny, pistolety), broń krótka kal. 9mm Para, rewolwery centralnego zapłonu, pistolety centralnego zapłonu (różne kalibry), broń długa, broń gładkolufowa, broń maszynowa (karabiny), broń maszynowa (pistolety)
Ilość stanowisk: 5
Długość torów: 25 m

Opis
Strze­l­ni­­ca 9-tka po­­sia­­da to­­ry strze­­le­c­kie do­­sto­­so­­wa­­ne do na­­stę­­pu­­ją­­cych ty­­pów strze­­la­­nia: spo­r­to­­wych i szko­­le­­nio­­wych, z bro­­ni w ka­­li­­brze do 11,43 mm (. 45 ACP), z pi­­sto­­le­­tów ma­­szy­­no­­wych o ka­­li­­brze do 9 mm, ze strzelb gła­d­ko-lu­­fo­­wych w ka­­li­­brze wa­­go­­mia­­ro­­wym do 12/76, z bro­­ni my­­śli­w­skiej ku­­lo­­wej o ene­r­gii wy­­lo­­to­­wej do 4000 J. Strze­­la­­nie mo­­że od­by­­wać się do ta­r­czy ste­­ro­­wa­­nej przez in­­stru­k­to­­ra, au­­to­­ma­­ty­cz­nie wg. usta­­wio­­ne­­go cza­­su lub do ce­­lu uka­­zu­­ją­­ce­­go się w cza­­sie okre­­ślo­­nym przez in­­stru­k­to­­ra.

Kontakt
www: http://www.strzelnica9-tka.pl
Tel: (22) 769 39 61, 601 970 010
E-mail: grot@onet.pl
Godziny otwarcia:
wtorek-piątek 12:00-19:00
sobota 10:00-20:00
niedziela 10:00-19:00

Adres
ul. Nadwiślańska 92
05-410, Józefów k/Warszawy
województwo Mazowieckie