BODYGUARD – Cen­trum Szko­le­niowe Strze­lec­twa Spor­to­wego i Samo­obrony

logo-bodyguard

Dostępna broń: Ak-47 kaliber. 7.62x39mm, Tantal kaliber. 5.45×39, Strzelba Mossberg A500 śrut, Pm-98 Glauberyt kaliber. 9mm, Pistolet CZ-SP 01 Shadow kaliber.9mm, Pistolet Walther P-99kaliber. 9mm, Pistolet P-83 kaliber. 9×18 makarov, Hammerli kaliber. 5,6mm, Rewolwer HW-38 specjal, Pistolet P-64, Pistolet Glock 17 gen. IV, Rewolwer Amadeo, Rossi, Pistolet CZ 75 B EDITION, CZ SKORPION EVO A1 kaliber. 9mm
Ilość stanowisk: 10
Długość torów:  50 m

Opis
Orga­ni­zu­jemy imprezy fir­mowe, inte­gra­cyjne, eventy, wie­czory kawa­ler­skie, panień­skie, uro­dziny na tere­nie trój­mia­sta. Nasza oferta skie­ro­wana jest do osób bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych, które chcą zdo­być nowe kwa­li­fi­ka­cje, dosko­na­lić dotych­cza­sowe umie­jęt­no­ści, jak i dla tych, któ­rzy chcą podnieść poziom adre­na­liny i zapo­znać się z nową formą sportu i rekre­acji. My ze swo­jej strony gwa­ran­tu­jemy cie­ka­wie spę­dzony czas pod okiem doświad­czo­nych instruk­to­rów.

Kontakt
www: http://www.bodyguard-centrum.pl
Fb: Bodyguard
Tel: +48 724 833 642
E-mail: p.abraham@bodyguard-centrum.pl

Godziny otwarcia
brak danych

Adres
ul. Mikołaja Kopernika 16
80-208, Grańsk
województwo Pomorskie