Strzelnica bojowa w Hotelu Tenis

strzelnica hotel tenis

Dostępna broń: broń kaliber 22LR, broń kaliber 9mm, broń kaliber 38, brońkaliber 223, broń kaliber 7,62 mm, broń kaliber 12
Ilość stanowisk: 4
Długość torów: 25 m

Opis
Strzel­ni­ca w Ho­te­lu Te­nis no­wo­cze­sny kli­ma­ty­zo­wa­ny obiekt ze sta­no­wi­ska­mi wy­po­sa­żo­ny­mi w trans­por­te­ry tarcz do strze­lań na 25 m lub krót­szym dy­stan­sie wy­bra­nym przez strze­la­ją­ce­go. Na sta­no­wi­sku strze­lec­kim wi­dać od ra­zu prze­strze­li­ny na 15” mo­ni­to­rach prze­ka­zy­wa­nych przez ka­me­ry umiesz­czo­ne w po­bli­żu tarcz. Po­miesz­cze­nie strzel­ni­cy jest kli­ma­ty­zo­wa­ne, wy­ło­żo­ne pły­ta­mi gu­mo­wo-kau­czu­ko­wy­mi chro­nią­cy­mi przed ry­ko­sze­ta­mi, i pły­ta­mi szwedz­kiej fir­my Eco­phon tłu­mią­cy­mi dźwię­ki.

Kontakt
www: http://www.hoteltenis.pl/strzelnica
Tel: 792 477 606
E-mail: p.iwo@gmail.com
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Opolska 15
46-053, Chrzastowice
województwo Opolskie