Strzelnica Bracka

strzelnica-bracka

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 17
Długość torów: 50 m

Opis
Strzel­ni­ca Brac­ka skła­da się z 8 sta­no­wisk w czę­ści otwar­tej (za­da­szo­na ru­bież ognia) i 4 sta­no­wisk w czę­ści kry­tej (tu­nel w for­cie). Część kry­ta wy­po­sa­żo­na jest w au­to­ma­tycz­nie prze­su­wa­ne tar­cze. Strze­la­nie mo­że od­by­wać się na dy­stan­sie 50 i 25 me­trów, za­rów­no na strzel­ni­cy otwar­tej, jak i kry­tej. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z 5-sta­no­wiskowej strzel­ni­cy pneu­ma­tycz­nej na dy­stan­sie 10 me­trów.

Kontakt
www: http://www.kbs.torun.pl/strzelnica.html
Tel: brak danych
E-mail:
Prezes Bractwa: jarosz@kbs.torun.pl
Sekretarz Bractwa: zorlik@wp.pl
Marszałek/Administrator www: adamp@kbs.torun.pl
Godziny otwarcia:
wtorek, piątek 17:00-19:00

Adres
ul. Bractwa Kurkowego 2
87-100, Toruń
województwo Kujawsko-Pomorskie