Strzelnica „Brzeszcze”

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 2 osie + 6 stanowisk myśliwskich
Długość torów: 110 m

Opis
Strzel­ni­ca My­śliw­ska Brzesz­cze ofe­ru­je or­ga­ni­za­cję za­wo­dów strze­lec­kich i im­prez ple­ne­ro­wych, przy­strze­la­nie bro­ni (ku­la, śrut), tre­ning Strze­lec­ki (Trap, Ske­et, Dzik w prze­bie­gu, Za­jąc w prze­bie­gu, Ro­gacz, Ba­żant), za­ję­cia dla służb (Po­li­cja, Straż Miej­ska, Służ­by Och­ro­ny osób i Mie­nia), a tak­że wy­na­jem obiek­tu.

Kontakt
www: http://strzelnicabrzeszcze.cba.pl
Tel: 663 664 747
E-mail: biuro@strzelnica.krakow.pl
Godziny otwarcia:
wtorek i czwartek od 15:00
pozostałe dni według ustaleń

Adres
ul. Świerkowa 51
32-625, Skidziń
województwo Małopolskie