Strzelnica „Cel”

strzelnica cel

Dostępna broń: Glock 17, TT WZ 33, Mag 95, Sig Sauer P-226, Hammerli Xesse, Walther P99, Kora Brno, HW 357, MCM Margolin, Walther P-38, Colt 1911 A1, MP 55, Glauberyt PM 98, Beryl IPSC, PM-63 Rak, KBK AK, KBK AKMS, KBKS, BRN Mod.4, CZ 452-2E, Mossberg 50406
Ilość stanowisk: 7
Długość torów: 25 m

Opis
Strzel­ni­ca CEL jest no­wo­cze­snym obiek­tem kry­tym, na któ­rym moż­na przez ca­ły rok pro­wa­dzić za­ję­cia strze­lec­kie. Strzel­ni­ca po­sia­da sie­dem sta­no­wisk wy­po­sa­żo­nych w tar­czo cią­gi au­to­ma­tycz­ne o dy­stan­sach od 10m do 25m oraz ce­le od­da­la­ją­ce się lub przy­bli­ża­ją­ce. Obiekt przy­sto­so­wa­ny jest dla osób nie­peł­no­spraw­nych.

Kontakt
www: http://www.strzelnica-cel.pl
Tel: 602 762 448, (46) 862 11 97
E-mail: biuro@strzelnica-cel.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela 14:00-22:00

Adres
ul. Kampinoska 3
96-515, Paprotnia
województwo Mazowieckie