Strzelnica „Combat Kragal”

Dostępna broń: Moż­li­wość /po uzgod­nie­niu/ strze­la­nia z każ­dego rodzaju broni: pal­nej-bojo­wej, spor­to­wej pneu­ma­tycz­nej, czarno-pro­cho­wej, maszy­no­wej. Strzel­nica posiada atest i dopusz­cze­nie do wszyst­kich jed­no­stek broni.
Ilość stanowisk: 7+3
Długość torów: 15/20/25 m

Opis
Obiekt kryty zauto­ma­ty­zo­wany w cen­trum mia­sta, na miej­scu Klub Strze­lecki z Licen­cją PZSS (740 człon­ków zare­je­stro­wa­nych na dziś), salka, wła­sna rusz­ni­kar­nia, pełne wypo­sa­że­nie w tym IPSC, moż­li­wość strze­la­nia z każ­dego kali­bru w tym wszyst­kie sztu­cery, spe­cjalny kulo­ch­wyt, tar­czo-ciągi, dla dzieci i szko­leń posia­damy pełną gamę broni Air soft, szko­le­nia indy­wi­du­alne i gru­powe. Poma­gamy w pełni uzy­skać pozwo­le­nie na każdy rodzaj broni. Szko­le­nia na patent, licen­cje, pro­wa­dzą­cego strze­la­nie, kurs sędziow­ski, kursy rusz­ni­kar­skie i inne. Tre­ne­rzy i instruk­to­rzy naj­wyż­szej klasy, spe­cjal­ność IPSC i dokładne Strzel­nica i klub z 30 let­nim sta­żem pracy w strze­lec­twie.

Kontakt
www: brak danych
Fb: https://www.facebook.com/strzelnicabytom
Tel: 664 600 777
E-mail: wormsripok@poczta.onet.pl
Godziny otwarcia: od 12:00 i do uzgodnienia

Adres
ul. Powstańców Warszawskich 28 (oficyna)
41-902, Bytom
województwo Śląskie

Strzelnica Combat Kragal