Strzelnica ” Cover”

strzelnica cover

Dostępna broń: pistolety, strzelby, rewolwery, karabinki
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
W ra­mach strzel­ni­cy „Co­ver” pro­wa­dzo­ne są kom­plek­so­we za­ję­cia z za­kre­su na­uki strze­la­nia. In­struk­to­rzy po­sia­da­ją bar­dzo du­że do­świad­cze­nie oraz od­po­wied­nie po­dej­ście do osób po­cząt­ku­ją­cych. Po­zwo­le­nie na broń nie jest wy­ma­ga­ne.

Kontakt
www: http://strzelnicawarszawa.pl
Tel: (22) 844 02 98, 600 062 734
E-mail: biuro@strzelnica-cover.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 13:00 – 21:00
sobota 11:00 – 20:00
niedziela 11:00 – 19:00

Adres
ul. Merliniego 4
02-511, Warszawa
województwo Mazowieckie