Strzelnica „Emjot”

emjot

Dostępna broń: broń kaliber .22 LR, broń kaliber 9 mm, broń kaliber 7.62, broń kaliber .357, broń kaliber 12/70, broń kaliber .32 S&W, broń kaliber .38 Special, broń kaliber 45 Auto
Ilość stanowisk: 11
Długość torów: brak danych

Opis
Strzel­ni­ca po­ło­żo­na jest w sa­mym ser­cu Par­ku Cho­rzow­skie­go. Na te­re­nie obiek­tu or­ga­ni­zo­wa­ne są strze­la­nia spor­to­we, strze­la­nia bo­jo­we, strze­la­nia re­kre­acyj­ne oraz szko­le­nia strze­lec­kie do li­cen­cji pra­cow­ni­ka ochro­ny fi­zycz­nej I i II stop­nia.

Kontakt
www: http://www.strzelnica.com.pl
Tel: (32) 241 29 45, (32) 345 45 10, 502 642 408
E-mail: strzelnica@strzelnica.com.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 12:00-22:00

Adres
al. Harcerska 3b
41-500, Chorzów
województwo Śląskie