Strzelnica „Faro”

strzelnica faro

Dostępna broń: broń pneumatyczna, broń kulowa
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Ofer­ta fir­my „Fa­ro” obej­mu­je Pa­int­ball, za­ba­wy al­pi­ni­stycz­ne – mo­sty, zjaz­dy, ścian­ki wspi­nacz­ko­we, strze­lec­two, gry tak­tycz­ne z uży­ciem re­plik ASG bro­ni, jaz­dę te­re­no­wą qa­dem, sa­mo­cho­da­mi te­re­no­wy­mi ty­pu UAZ, spor­ty obron­ne – gry te­re­no­we, to­ry spraw­no­ścio­we z ele­men­ta­mi woj­sko­wy­mi (obro­na prze­ciw­che­micz­na, wy­kry­wa­nie min, łącz­ność, bu­do­wa i obro­na baz, te­re­no­zna­stwo, szko­le­nia sa­ni­tar­ne) oraz usłu­gi w za­kre­sie trans­por­tu, prac na wy­so­ko­ści i szko­leń BHP.

Kontakt
www: http://www.firmafaro.pl
Tel: 513 635 635
E-mail: firma.faro@gmail.com – biuro
rezerwacje.faro@gmail.com – rezerwacje
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Pomorska 2
30-039, Kraków
województwo Małopolskie