Strzelnica Firmy Szkoleniowo-Usługowej „ALMAX”

almax

Dostępna broń: broń krótka, broń długa, broń maszynowa
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Fir­ma szko­le­nio­wo-usłu­go­wa po­sia­da wła­sny obiekt – strzel­ni­cę kry­tą zlo­ka­li­zo­wa­ną w cen­trum Olsz­ty­na. Ze strzel­ni­cy mo­gą ko­rzy­stać wszyst­kie oso­by, któ­re za­po­zna­ją się z re­gu­la­mi­nem strzel­ni­cy oraz oka­żą do­ku­ment po­twier­dza­ją­cy toż­sa­mość. Strzel­ni­ca przy­sto­so­wa­na jest do wy­ko­ny­wa­nia strze­lań sta­tycz­nych, dy­na­micz­nych u sy­tu­acyj­nych.

Kontakt
www: http://www.strzelnica.olsztyn.pl
Tel: 607 088 576, 607 088 575
E-mail: kontakt@strzelnica.olsztyn.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Zimowa 2A/21
10-380, Olsztyn
województwo Warmińsko-Mazurskie