Strzelnica „Forty”

strzelnica forty

Dostępna broń:  pistolet, karabin, strzelby gładkolufowe oraz broń maszynowa
Ilość stanowisk: 2 strzelnice kulowe
Długość torów: 50 m

Opis
Od 2012 ro­ku Strzel­ni­ca FORTY jest za­rzą­dza­na przez Fun­da­cję SAGITTARIUS i Klub Strze­lec­ki SAGITTARIUS. Obiekt jest bar­dzo przy­ja­zny użyt­kow­ni­ko­wi. Ja­ko je­den z nie­wie­lu jest otwar­ty na strzel­ców czar­no­pro­cho­wych. Na strzel­ni­cy moż­na strze­lać in­dy­wi­du­al­nie jak i zor­ga­ni­zo­wać tre­nin­gi i szko­le­nia strze­lec­kie dla osób nie­po­sia­da­ją­cych bro­ni pal­nej, ani umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z po­słu­gi­wa­niem się nią. In­struk­to­rzy oraz sę­dzio­wie strze­lec­twa spor­to­we­go ma­ją du­że do­świad­cze­nie w or­ga­ni­zo­wa­niu oraz prze­pro­wa­dza­niu im­prez strze­lec­kich.

Kontakt
www: http://strzelnicaforty.pl
Tel: 606 101 419
E-mail: sagittarius.fundacja@gmail.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 10:00-18:00

Adres
ul. Stawiskowska 57A
18-421, Piątnica
województwo Podlaskie