Strzelnica Gajówka

strzelnica-gajowka

Dostępna broń: G3, SL8, BRS-99, MP5, Kałasznikow
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: 25 m

Opis
Strzel­ni­ca wy­po­sa­żo­na jest w sze­ro­ki asor­ty­ment róż­ne­go ro­dza­ju bro­ni pal­nej, ru­cho­me ma­kie­ty umoż­li­wia­ją­ce strze­la­nie prak­tycz­no-dy­na­micz­ne, elek­trycz­ne trans­por­te­ry tarcz, mo­ni­to­ring sta­no­wisk, kwa­li­fi­ko­wa­nych in­struk­to­rów strze­lec­twa, podno­śni­ki syl­we­tek bo­jo­wych, obrot­ni­ki wróg – przy­ja­ciel oraz tar­cze bia­th­lo­no­we.

Kontakt
www: http://www.gajowka.skoczow.pl/strzelnica
Tel: 602 376 140
E-mail: poczta@gajowka.skoczow.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Turystyczna 17
43-430, Skoczów
województwo Śląskie