Strzelnica „Hubertus”

hubertus

Dostępna broń: broń sportowa (krótka i długa), broń centralnego zapłonu (pistolety i rewolwery), broń śrutowa gładkolufowa, broń maszynowa, broń czarnoprochowa
Ilość stanowisk: 10 osi
Długość torów: 50 m

Opis
Fir­ma „Hu­ber­tus” po­sia­da kry­tą zauto­ma­ty­zo­wa­ną strzel­ni­cę spor­to­wą z du­żym za­ple­czem so­cjal­nym na któ­rej od­by­wa się strze­la­nie spor­to­we, szko­le­nio­we, re­kre­acyj­ne, przy­go­to­wa­nie do eg­za­mi­nów strze­lec­kich a tak­że or­ga­ni­za­cja za­wo­dów strze­lec­kich i im­prez in­te­gra­cyj­nych strze­lec­kich.

Kontakt
www: http://www.hubertus.com.pl
Tel: (85) 662 03 46
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 17:00-20:00
sobota-niedziela 16:00-19:00

Adres
ul. Produkcyjna 113
15-680, Białystok
województwo Podlaskie