Strzelnica – Instytut Strzelectwa

instytut-strzelectwa

Dostępna broń: Pistolety Glock 17, Glock 19, Glock 30, w kalibrach 9mm Para oraz 0.45 cala, Pistolet Glock 17 w konwersji do kalibru 5.6mm, Karabin AK 47 w kalibrze 7,62×39, Strzelba gładkolufowa Bresica, w kalibrze 12/70, Karabin Beryl LR22, w kalibrze 5,6mm
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
In­sty­tut Strze­lec­twa or­ga­ni­zu­je za­ję­cia, szko­le­nia oraz kur­sy strze­lec­kie w for­mu­le strze­lań dy­na­micz­nych dla po­cząt­ku­ją­cych i za­awan­so­wa­nych. Ofer­ta jest skie­ro­wa­na do osób in­dy­wi­daul­nych, grup, firm i in­sty­tu­cji. Strze­la­nie od­by­wa się z pi­sto­le­tów, ka­ra­bi­nów i strzelb.

Kontakt
www: http://www.instytutstrzelectwa.pl
Tel: 798 083 721 (09:00-15:00)
E-mail: kontakt@instytutstrzelectwa.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Świątnicka 36
52-018, Wrocław
województwo Dolnośląskie