Strzelnica Interaktywna

Dostępna broń: sportowe pistolety pneumatyczne, repliki ASG
Ilość stanowisk: 4
Długość torów: brak danych

Opis
W obiek­cie znaj­du­ją się czte­ry to­ry do strze­la­nia z spor­to­wych pi­sto­le­tów pe­nu­ma­tycz­nych, gdzie moż­na podno­sić swo­je umie­jęt­no­ści w ce­lo­wa­niu, strze­la­niu jak i po­sta­wie pod­czas po­słu­gi­wa­nia się spor­to­wy­mi pi­sto­le­ta­mi pneu­ma­tycz­ny­mi. Na­to­miast na to­rze Strzel­ni­cy In­te­rak­tyw­nej ist­nie­je moż­li­wość strze­la­nia z re­plik bro­ni ASG / La­ser.

Kontakt
www: http://strzelnicainteraktywna.eu
Tel: 531 222 161
E-mail: info@strzelnicainteraktywna.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 14:00 – 18:00

Adres
ul. Drawska
02-202, Warszawa
województwo Mazowieckie