Strzelnica Kielce UMKS Snajper – Uczniowski Międzyszkolny Klub Strzelecki

umks

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Strzel­ni­ca pneu­ma­tycz­na znaj­du­je się przy ZSO nr 14 w Kiel­cach. Ce­lem dzia­łal­no­ści strzel­ni­cy jest pro­pa­go­wa­nie strze­lec­twa spor­to­wego, or­ga­ni­zo­wa­nie za­wo­dów i kon­kur­sów strze­lec­kich, współ­za­wod­nic­two spor­to­we oraz za­bez­pie­cze­nie ak­tyw­nej for­my spę­dza­nia cza­su wol­ne­go dla mło­dzie­ży szkol­nej, śro­do­wi­ska lo­kal­ne­go oraz miesz­kań­ców mia­sta Kielc.

Kontakt
www: https://www.facebook.com/pages/Strzelnica-Kielce-UMKS-Snajper-Uczniowski-Mi%C4%99dzyszkolny-Klub-Strzelecki/438039179571042
Tel: (41) 331 27 22 (wew. 40), 660 447 070
E-mail: uks775@interia.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 12:00–17:00
środa 13:00–17:00
piątek 14:30-17:30
sobota – po telefonicznym uzgodnieniu

Adres
ul. Nowaka Jeziorańskiego 53
25-432, Kielce
województwo Świętokrzyskie