Strzelnica Klubu Sportowego „Dwór Grunwaldzki”

dwor-grunwaldzki

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Ze strzel­ni­cy na­le­żą­cej do klu­bu mo­gą ko­rzy­stać oso­by po­sia­da­ją­ce wła­sną broń z waż­nym ze­zwo­le­niem na jej po­sia­da­nie, człon­ko­wie zwy­czaj­ni i człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy Klu­bu „Dwór Grun­waldz­ki”, oso­by peł­no­let­nie le­gi­ty­mu­ją­ce się do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym toż­sa­mość, oso­by niepeł­no­let­nie za zgo­dą i w obec­no­ści praw­nych opie­ku­nów lub za pi­sem­ną ich zgo­dą a tak­że zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py strze­la­ją­cych z wła­snym „pro­wa­dzą­cym strze­la­nie”.

Kontakt
www: http://dwor-grunwaldzki.pl
Tel: (61) 865 47 56
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 16:00-20:00 (rezerwacje w godzinach 18:00-20:00)

Adres
ul. Grunwaldzka 3
60-780, Poznań
województwo Wielkopolskie