Strzelnica Klubu Sportowego „Świt”

swit

Dostępna broń: broń kaliber 9 mm Para, broń kaliber .38 Special, broń kaliber 5,6 mm, broń kaliber KBK AK 7,62×39, broń kaliber PPSz wz,1941, broń kaliber 12/70
Ilość stanowisk: 81
Długość torów: 50 m

Opis
KS. ŚWIT po­sia­da te­ren o po­wierzch­ni 2,2 ha. Rów­no­le­gle na wszyst­kich strzel­ni­cach mo­że strze­lać bez wzglę­du na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne 80 osób. Po­nad­to na obiek­tach strzel­ni­cy funk­cjo­nu­je bu­fet.

Kontakt
www: http://www.ksswit.cba.pl
Tel: (41) 274 53 33, 502 227 765
E-mail: strzelnica.starachowice@tlen.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Strzelnicza 29
27-200, Starachowice
województwo Świętokrzyskie