Strzelnica Klubu Strzeleckiego Garda w Ostródzie

garda

Dostępna broń: Strzelba Hatsan Escort AimGuard, kalibru 12/76 (pompka), Karabinek bocznego zapłonu 5,6 mm Ural-s z przeziernikami, Karabinek bocznego zapłonu 5,6 mm wz. 48 (radomka), Karabinek bocznego zapłonu 5,6 mm TOZ-18 i TOZ-14, Karabinek bocznego zapłonu 5,6 mm Brno-2, Pistolet bojowy 9 mm Parabellum MAG-98, Pistolet bojowy 9 mm Parabellum CZ-75 B, Pistolet bojowy 9 mm P-83, Pistolet bojowy 9 mm Makarow, Pistolet bojowy 7,62 mm TT wz. 33 (tetetka)
Ilość stanowisk: 3 osie strzeleckie
Długość torów: 100 m

Opis
Klub Strze­lec­ki GARDA jest ist­nie­ją­cym od 12 czerw­ca 2006 r. sto­wa­rzy­sze­niem, któ­re sku­pia oso­by za­in­te­re­so­wa­ne strze­lec­twem oraz ko­lek­cjo­no­wa­niem bro­ni, a tak­że za­pew­nia po­moc praw­ną swo­im człon­kom przy ubie­ga­niu się o po­zwo­le­nie na broń pal­ną spor­to­wą i ko­lek­cjo­ner­ską. Na strzel­ni­cy w Ka­czo­rach na­le­żą­cej do Klu­bu Strze­lec­kie­go Gar­da ko­ło Ostró­dy moż­na upra­wiać sport strze­lec­ki w róż­nych je­go od­mia­nach – re­kre­acyj­nej, dy­na­micz­nej i strze­lań pre­cy­zyj­nych.

Kontakt
www: http://www.ksgarda.pl
Tel: 693 623 683
E-mail: ksgarda@onet.eu
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Drwęcka 24
14-100, Ostróda
województwo Warmińsko-Mazurskie