Strzelnica Klubu Strzeleckiego Kołobrzeg

klub-strzelecki-kolobrzeg
Dostępna broń: karabiny, pistolety
Ilość stanowisk: 6
Długość torów: 10 m

Opis
Klub ko­rzy­sta ze strzel­ni­cy w Kom­plek­sie „Mi­le­nium” MOSiR Ko­ło­brzeg. Strzel­ni­ca przy­go­to­wa­na jest do strze­lań z ka­ra­bi­nu i pi­sto­le­tu pneu­ma­tycz­ne­go z od­le­gło­ści 10 m. Wy­po­sa­żo­na jest w 6 sta­no­wisk strze­lec­kich z au­to­ma­ta­mi do trans­por­tu tarcz i pod­glą­dem uzy­ski­wa­nych wy­ni­ków na mo­ni­to­rach LCD.

Kontakt
www: http://www.kskolobrzeg.pl
Tel: 601 802 872 (Prezes), 516 066 096(Wiceprezes)
E-mail: kskolobrzeg@op.pl
Godziny otwarcia:
Treningi Klubu Strzeleckiego Kołobrzeg:
Młodzież – wtorek 16:00-18:00
Dorośli – poniedziałek, środa, piątek 17:00-20:00
Strzelania dla wszystkich chętnych
wtorek 16:00-18:00

Adres
ul. Łopuskiego 38
78-100, Kołobrzeg
województwo Zachodniopomorskie