Strzelnica Klubu Strzeleckiego LOK „WIGRY”

wigry

Dostępna broń: broń pneumatyczna(pistolet, karabin)
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Klub strze­lec­ki LOK „WIGRY” w ra­mach dzia­łal­no­ści ofe­ru­je moż­li­wość strze­la­nia z bro­ni pneu­ma­tycz­nej (pi­sto­let, ka­ra­bin), a wkrót­ce być mo­że rów­nież z bro­ni ku­lo­wej. Ofer­ta ta skie­ro­wa­na jest za­rów­no do firm jak i osób pry­wat­nych. Ist­nie­je po­nad­to moż­li­wość uzy­ska­nia pa­ten­tu strze­lec­kiego oraz li­cen­cji upo­waż­nia­ją­cej upra­wia­nie strze­lec­twa spor­to­we­go.

Kontakt
www: http://www.lok.esuwalki.pl
Tel: (87) 566 27 67, 500 803 542
E-mail: kazik.jak@interia.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Waryńskiego 24
16-400, Suwałki
województwo Podlaskie