Strzelnica Klubu Strzeleckiego „Snajper” Lublin

klub-strzelecki-snajper-lublinInformacje podstawowe
Dostępna broń: broń krótka kal. 5.6 mm (.22LR), broń krótka centralnego zapłonu sportowa i bojowa, broń długa, kal. 5,6 mm (.22LR), broń krótka kal. 4,5 mm, broń długa kal. 4,5 mm + broń długa w kalibrze 7.62 x 39 i broń długa śrutowa(gościnnie na strzelnicach Polskiego Związku Łowieckiego w Puławach i Chełmie)
Ilość stanowisk: 2 osie x 15 torów
Długość torów: 25 m + Oś 100 – 300 m(gościnnie na strzelnicach Polskiego Związku Łowieckiego w Puławach i Chełmie)

Opis
Głów­nym ce­lem Klu­bu „Snaj­per” Lu­blin jest upo­wszech­nia­nie kul­tu­ry fi­zycz­nej i spor­tu po­przez pro­pa­go­wa­nie strze­lec­twa spor­to­we­go wśród miesz­kań­ców Lu­bli­na i wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem przy­spo­so­bie­nia dzie­ci i mło­dzie­ży w tej olim­pij­skiej dys­cy­pli­nie spor­tu.

Kontakt
www: http://www.snajper.lublin.pl
Tel: (81) 442 04 22, 513 130 428
E-mail: snajper@snajper.lublin.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 17:00-20:00

Adres
ul. Gospodarcza 27
20-211, Lublin
województwo Lubelskie