Strzelnica Kraków

strzelnica-krakow

Dostępna broń: broń krótka – sportowa i bojowa, broń długa – sportowa i strzelby
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Strzel­ni­ca ofe­ru­je or­ga­ni­za­cję strze­la­nia dla firm, im­prez in­te­gra­cyj­nych oraz wie­czo­rów pa­nień­ski­ch/ka­wa­ler­skich. Strze­la­nie od­by­wa się pod okiem pro­fe­sjo­na­li­stów – wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych i do­świad­czo­nych in­struk­to­rów, któ­rzy do­pil­nu­ją prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i po­mo­gą wy­eli­mi­no­wać ewen­tu­al­ne błę­dy tech­nicz­ne ja­kie mo­gą po­ja­wić się pod­czas strze­la­nia.

Kontakt
www: http://strzelnica.krakow.pl
Tel: (12) 411 01 22, 794 433 245
E-mail: biuro@strzelnica.krakow.pl
Godziny otwarcia:
wtorek-piątek 08:00-21:30
sobota 10:00-17:00

Adres
ul. Fabryczna 17
31-553, Kraków
województwo Małopolskie