Strzelnica „Muszkieter”

muszkieter
Informacje podstawowe
Dostępna broń: broń długa, broń krótka (bocznego i centralnego zapłonu)
Ilość stanowisk: 8
Długość torów: 50 m

Opis
Strzel­ni­ca Musz­kie­ter zo­sta­ła tak skon­stru­owa­na, że wa­run­ki po­go­do­we nie prze­szka­dza­ją w re­ali­za­cji strze­lań. Oś strze­lec­ka jest do po­ło­wy swej 50-me­tro­wej dłu­go­ści kry­ta, a pozo­sta­ła część od­kry­ta, po­ro­śnię­ta tra­wą, co po­wo­du­je swo­isty kli­mat od­czu­wal­ny zwłasz­cza na strzel­ni­cach woj­sko­wych. Róż­ne­go ro­dza­ju ce­le – tar­cze do strze­lań sta­tycz­nych, po­pe­ry, ce­le któ­re po tra­fie­niu pa­da­ją i uka­zu­ją się po­now­nie, urzą­dze­nia do strze­lań, któ­re ma­ją za­sto­so­wa­nia w bia­th­lo­nie, ru­cho­ma tar­cza lub syl­wet­ka prze­bie­ga­ją­ce­go dzi­ka i in­ne po­zwa­la­ją na spraw­dze­nie swych umie­jęt­no­ści strze­lec­kich.

Kontakt
www: http://strzelnicamuszkieter.pl
Tel: 607 690 507, 601 145 126
E-mail: biuro@strzelnicamuszkieter.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
Kacprówek 36
08-450, Łaskarzew
województwo Mazowieckie