Strzelnica myśliwska „Borowiacka”

strzelnica-mysliwska-borowiacka

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 7 stanowisk myśliwskich
Długość torów: brak danych

Opis
W Bie­to­wie ko­ło Lu­bi­cho­wa mie­ści się strzel­ni­ca my­śliw­sko-spor­to­wa, na któ­rej moż­na wy­pró­bo­wać swo­je zdol­no­ści strze­lec­kie. Na strzel­ni­cy od­by­wa­ją się rów­nież za­wo­dy strze­lec­kie. Swo­je si­ły moż­na wy­pró­bo­wać bio­rąc udział w kon­ku­ren­cjach: dzik, lis, ro­gacz, ba­żant, oś (trap), krąg (ske­et) i za­jąc.

Kontakt
www: brak danych
Tel: (58) 588 58 80, 694 493 612
E-mail: jan.jezierski@gdansk.lasy.gov.pl
Godziny otwarcia:
czwartek 16:00-17:00
sobota 14:00-15:00

Adres
Bietowo k/Lubichowa
województwo Pomorskie