Strzelnica „Olender Shooting Center”

strzelnica olender shooting center

Dostępna broń: broń krótka, broń długa
Ilość stanowisk: 5
Długość torów: 25

Opis
Strzel­ni­ca jest ca­ło­rocz­nym pro­fe­sjo­nal­nym obiek­tem kry­tym, prze­zna­czo­nym do strze­lań spor­to­wo-bo­jo­wych, sta­tycz­nych i dy­na­micz­nych. Pow­sta­ła z my­ślą o lu­dziach z pa­sją, chcą­cych do­sko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści strze­lec­kie, oraz dla tych, któ­rzy szu­ka­ją no­wych ży­cio­wych do­świad­czeń.

Dostępna broń
Broń długa: kara­bi­nek HK-416G, AK-47, M4, strzelba Moss­berg, kara­bin maszy­nowy RPD, Mau­ser Gew98, Mosin wz. 91/30, Mosin wz. 44, Kara­bin SKS.
Broń krótka: GLOCK 17, GLOCK 34, GLOCK 21, GLOCK 19, pisto­let TT wz. 33, pisto­let P-83, pisto­let P-64, Wal­ther P-99, Vis wz. 35, HP Brow­ning, Wal­ther P-38, MAG 95.

Kontakt
www: http://strzelnica-torun.pl
Tel: (56) 622 06 06 (wew. 51), 887 886 688
E-mail: biuro@strzelnica-torun.pl
Godziny otwarcia:
wtorek–piątek: 14.00–20.00
sobota: 13.00–20.00
Istnieje możliwość uzgodnienia innych godzin użytkowania strzelnicy.

Adres
ul. Toruńska 34/40
87-165 Cierpice
województwo Kujawsko-Pomorskie