Strzelnica OSiR Rawicz

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 6 stanowisk na strzelnicy kulowej + budynek strzelnicy pneumatycznej
Długość torów: strzelnica kulowa 50 m, strzelnica pneumatyczna 10 m

Opis
Strzel­ni­ca zlo­ka­li­zo­wa­na jest na te­re­nie by­łe­go po­li­go­nu woj­sko­we­go. Od ro­ku 2006 – w tr­wa­łym za­rzą­dzie OSiR w Ra­wi­czu. Za­ję­cia, tre­nin­gi oraz za­wo­dy strze­lec­kie pro­wa­dzo­ne są przez RKS BOCK – współ­go­spo­da­rza Strzel­ni­cy.

Kontakt
www: http://www.promar.nazwa.pl/strona_osir_rawicz/osrodek_sportu_rekreacji/?strzelnica-sportowa-w-sierakowie,16
Tel: 669 413 599
E-mail: bockrawicz@wp.pl

Godziny otwarcia
środa 15:00 – 18:00
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 15:00 – 18:00 (treningi klubu „BOCK”)

Adres
ul. Leśna
63-900, Rawicz – Sierakowo
województwo Wielkopolskie