Strzelnica – Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy

Dostępna broń: broń krótka, broń sportowa, broń długa, broń maszynowa
Ilość stanowisk: 5 stanowisk(strzelnica kryta) + kilkanaście rubieży strzeleckich(strzelnica zewnętrzna)
Długość torów: 25 m

Opis
Ośro­dek Strze­lec­ki im. J. Fla­szy jest kom­plek­sem re­kre­acyj­no spor­to­wym po­ło­żo­nym na obrze­żach Sz­cze­ci­na (ok 17 km od cen­trum). W skład obiek­tu wcho­dzi strzel­ni­ca ze­wnętrz­na, strzel­ni­ca kry­ta, ba­za noc­le­go­wa, za­ple­cze ga­stro­no­micz­ne, część gril­lo­wa z wy­dzie­lo­nym pa­le­ni­skiem na ogni­sko oraz kuch­nią po­lo­wą, 2 bo­iska do pla­żo­wej pił­ki siat­ko­wej.

Kontakt
www: http://www.strzelnica.szin.pl
Tel: (91) 461 73 20, 601 939 922
E-mail: osrodek.strzelecki@gmail.com
Godziny otwarcia:
wtorek-piątek 13:00-20:00
sobota-niedziela 11:00-20:00

Adres
ul. Goleniowska 2e
72-105, Pucice
województwo Zachodniopomorskie