Strzelnica – Ośrodek Strzelecki w Siemianowicach Śląskich

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 2 osie strzeleckie + 9 stanowisk
Długość torów: 100 m

Opis
Ośro­dek strze­lec­ki po­sia­da sta­no­wi­ska do strze­lań kon­ku­ren­cji olim­pij­skich TRAP i SKEET oraz DOUBLE TRAP, sta­no­wi­ska pi­sto­le­to­we do strze­lań na 25 m; 50 m, sta­no­wi­ska strze­lec­kie do strze­lań na 100 m, sta­no­wi­sko do strze­lań syl­wet­ki bie­gną­ce­go dzi­ka na 50 m, re­stau­ra­cję ser­wu­ją­cą da­nia z dzi­czy­zny, sa­lę wy­kła­do­wą ze sprzę­tem au­dio­wi­zu­al­nym, sklep my­śliw­ski z sze­ro­kim asor­ty­men­tem ar­ty­ku­łów my­śliw­skich i upo­min­ków.

Kontakt
www: http://www.strzelnica.eu
Tel: (32) 228 27 48, 603 880 461
E-mail: biuro@strzelnica.eu
Godziny otwarcia:
W miesiącach listopad – luty
poniedziałek-piątek 8:00-15:30
sobota-niedziela 10:00-15:30
W miesiącach marzec – październik
poniedziałek-piątek 8:00-18:30
sobota-niedziela 9:00-18:30

Adres
ul. Zwycięstwa 2
41-103, Siemianowice Śląskie
województwo Śląskie