Strzelnica – Ośrodek Szkolenia DELVE GT

delve-gt

Dostępna broń: broń od 5,6 mm do 12/70 mm
Ilość stanowisk: 3
Długość torów: brak danych

Opis
Ośro­dek Sz­ko­le­nie De­lve GT spe­cja­li­zu­je się w kur­sach na li­cen­cję Pra­cow­ni­ka Och­ro­ny Fi­zycz­nej Osób i Mie­nia I i II stop­nia, szko­leń z za­kre­su za­bez­pie­cze­nia obiek­tów han­dlo­wych i prze­my­sło­wych, kur­sów pierw­szej po­mo­cy, za­bez­pie­cze­nia im­prez ma­so­wych, szko­leń an­ty­na­pa­do­wych na in­sty­tu­cje fi­nan­so­we. Pod­sta­wo­wą for­mą dzia­łal­no­ści są sze­ro­ko po­ję­te szko­le­nia strze­lec­kie dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych jak też dla osób in­dy­wi­du­al­nych. Za­ję­cia są pro­wa­dzo­ne przez wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną ka­drę in­struk­to­rów strze­lec­twa.

Kontakt
www: http://www.strzelnica.szczecin.pl
Tel: 601 727 212
E-mail: gracjanzg@wp.pl
Godziny otwarcia:
Czynne całą dobę

Adres
ul. Czarnieckiego 8
70-221, Szczecin
województwo Zachodniopomorskie