Strzelnica – Ośrodek Szkolenia Strzeleckiego Stop

Dostępna broń: pistolety maszynowe MP-5, pistolety maszynowe Glauberyt, strzelby gladkolufowe 12/70, pistolety kal. 9 mm: Glock 17, 17C, Glock 19, 19C, P83, P1 Walther, PM 98-9mm, P99, pistolety kal. 7.62 mm TT wz.33, pistolety kal. 5.6 mm Margolin
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Ośro­dek Sz­ko­le­nia Strze­lec­kie­go Stop za­pew­nia pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę in­struk­tor­ską, a tak­że słu­ży ra­dą i po­mo­cą wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym w za­kre­sie prak­tycz­ne­go po­słu­gi­wa­nia się bro­nią pal­ną.

Kontakt
www: http://www.strzelnica-stop.com
Tel: 508 271 251
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia:
czwartek-piątek 14:00-19:00
sobota 13:00-18:00

Adres
ul.Polska 5
81-337, Gdynia
województwo Pomorskie