Strzelnica „Parabellum”

strzelnica parabellum
Informacje podstawowe
Dostępna broń: broń krótka palna, broń gładkolufowa, broń maszynowa
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Pa­ra­bel­lum to fir­ma, któ­rej jed­ną z dzie­dzin dzia­łal­no­ści jest pro­wa­dze­nie strzel­ni­cy, or­ga­ni­zo­wa­nie za­jęć strze­lec­kich oraz spe­cja­li­stycz­nych szko­leń. Dy­spo­nu­je wła­sną strzel­ni­cą kry­tą, gdzie w kom­for­to­wych wa­run­kach moż­na pro­wa­dzić za­ję­cia strze­lec­kie o do­wol­nym cha­rak­te­rze.

Kontakt
www: http://www.strzelectwo.info
Tel: (22) 783 45 67
E-mail: kontakt@strzelectwo.info
Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 10:00-22:00

Adres
ul. Armii Krajowej 77
05-071, Sulejówek
województwo Mazowieckie