Strzelnica „Pelikan”

pelikan

Dostępna broń: broń krótka, broń długa, pistolety maszynowe
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: 20 m

Opis
„Pe­li­kan” to naj­no­wo­cze­śniej­sza strzel­ni­ca na broń pal­ną w Pol­sce (do­stęp­na dla każ­de­go). W skład kom­plek­su szko­le­nio­wo- strze­lec­kiego wcho­dzą za­rów­no su­per­no­wo­cze­sne in­te­rak­tyw­ne tre­na­że­ry strze­lec­kie (ITS), jak i tra­dy­cyj­ne osie strze­lec­kie wy­po­sa­żo­ne w trans­por­te­ry tarcz. ITS to wspo­ma­ga­ny kom­pu­te­ro­wo sys­tem au­dio-wi­zu­al­ny, słu­żą­cy do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń strze­lec­kich w wa­run­kach przy­po­mi­na­ją­cych re­al­ne sy­tu­acje, gdzie cel (fi­gu­ry geo­me­trycz­ne, tar­cze, uzbro­je­ni prze­stęp­cy…), wy­świe­tla­ne są na spe­cjal­nym mul­ti­me­dial­nym ekra­nie.

Kontakt
www: http://pelikan.info.pl/strzelnica
Tel: (42) 276 44 46, (42) 712 05 96
E-mail: strzelnica@pelikan.info.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 14:00-20:00

Adres
ul. Wierzbińska 58
95-070, Aleksandrów Łódzki
województwo Łódzkie