Strzelnica Pneumatyczna MKS LOK Rybnik

strzelnica-sportowa-mks-lok-rybnik

Dostępna broń: karabinki Anschutz, Walther,Haenel, Łucznik, Iż, Fwb oraz pistolety Łucznik, Tau, Lov, Tex, Baikał, Fwb
Ilość stanowisk: 5
Długość torów: 10

Opis
Strzel­ni­ca pneu­ma­tycz­na jest usy­tu­owa­na w sie­dzi­bie klu­bu w Ryb­ni­ku na ul. Pro­sta 11. Do­stęp­ne jest 5 sta­no­wisk strze­lec­kich (ka­ra­bin, pi­sto­let) o dłu­go­ści 10 m z tar­czo­cią­ga­mi oraz jed­no sta­no­wi­sko do strze­lań bia­th­lo­no­wych (5 kla­pek du­żych lub ma­łych do wy­bo­ru).

Kontakt
www: http://www.mks-lok.rybnik.pl/strzelnica
Tel: (32) 433 04 04
E-mail: mksrybnik@gmail.com
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Prosta 11
44-200, Rybnik
województwo Śląskie