Strzelnica Rybieniec

strzelnica rybieniec

Do­stępna broń: neu­ro­ba­li­stycz­nea, palna bocz­nego zapłonu (krótka i długa), palna cen­tral­nego zapłonu (krótka i długa), gład­ko­lu­fowa, auto­ma­tycz­na­
Ilość sta­no­wisk: 16
Dłu­gość torów: 25m, 50m, 100m, 3x15m, rzutki – trap

Opi­s

W pomiesz­cze­niach fortu znaj­duje się kilka sal. Moż­liwa jest orga­ni­za­cja spo­tkań, szko­leń, bie­siad itp. Ponadto w pomiesz­cze­niach fortu znaj­dują się, kuch­nia i zaple­cze sani­tarne. Strzel­nica dys­po­nuje rów­nież zada­szoną i utwar­dzoną powierzch­nią, na któ­rej moż­liwa jest orga­ni­za­cja spo­tkań o cha­rak­te­rze pik­ni­ko­wym. Na strzel­nicy znaj­duje się oś strze­lecka o dłu­go­ści 25 metrów, na któ­rej jest 16 sta­no­wisk strze­lec­kich. Posia­damy również oś strze­lecką 50 i 100 metrową oraz sta­no­wisko do strze­lań rzut­ko­wych – trap. Na osi strze­lec­kiej moż­liwe jest zor­ga­ni­zo­wa­nie zarówno strze­lań pre­cy­zyj­nych jak i dyna­micz­nych. Na strzel­nicy dopusz­czalne jest uży­wa­nie prak­tycz­nie wszel­kich rodza­jów broni, od łuków i kusz poprzez broń bocz­nego zapłonu, broń cen­tral­nego zapłonu, broń gład­ko­lu­fową, aż po broń auto­ma­tyczną. Mile widziani są strzelcy strze­la­jący z broni czar­no­pro­cho­wej. Sta­no­wiska strze­lec­kie są zada­szone i osło­nięte od wia­tru. Na tere­nie strzel­nicy znaj­duje się odpo­wied­nia ilość miej­sca dla zapar­ko­wa­nia ok. 50 samo­cho­dów. Każdy znaj­dzie coś dla sie­bie, dobie­rzemy zabawki, które pozwolą dobrze bawić się dzie­ciom, Paniom, strzel­com o zacię­ciu spor­to­wym, czy też pra­gną­cym moc­nych wra­żeń „kow­bo­jom”.

Do­stępna bro­ń
broń neu­ro­ba­li­stycz­nea, broń palna bocz­nego zapłonu (krótka i długa), broń palna cen­tral­nego zapłonu (krótka i długa), broń gład­ko­lu­fowa, broń auto­ma­tycz­na­

In­for­ma­cje kon­tak­to­we­
Www: www.strzel­nicarybieniec.pl
Fb: www.facebook.com/rybieniec
E-mail: os­sry­bie­nie­c@wp. pl
Tel: 607 304 469, 500 046 699
Godziny otwar­cia:
Sobota-Nie­dziela 09.00–15.00

Adre­s
Fort VII Rybie­nie­c
86-212 Stol­no­
woje­wódz­two Kujaw­sko-Pomor­skie­