Strzelnica S.K.S.S. Dragon

dragon

Dostępna broń: pistolet, karabin, strzelba
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: 50 m

Opis
Na te­re­nie ze­spo­łu strzel­nic S K. S S Dra­gon or­ga­ni­zo­wa­ne są strze­la­nia prak­tycz­ne I. P. S C., I. D. P. A., szko­le­nia strze­lec­kie osób ubie­ga­ją­cych się o li­cen­cję tech­ni­ka ochro­ny fi­zycz­nej, szko­le­nia strze­lec­kie osób ubie­ga­ją­cych się o broń pal­ną, do­sko­na­le­nia umie­jęt­no­ści w po­słu­gi­wa­niu się bro­nią pal­ną w róż­nych wa­run­kach i sy­tu­acjach, oraz strze­lec­twa re­kre­acyj­ne na strzel­ni­cy kry­tej i strzel­ni­cach le­śnych z peł­nym za­opa­trze­niem ga­stro­no­micz­nym. Sz­ko­le­nia pro­wa­dzą do­świad­cze­ni in­struk­to­rzy strze­lec­twa, czyn­nie upra­wia­ją­cy wszyst­kie for­my.

Kontakt
www: http://dragonsiedlce.org
Tel: 509 745 802
E-mail: skssdragon@neostrada.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Sokołowska 180A
08-110, Siedlce
województwo Mazowieckie