Strzelnica „Shooting Academy”

strzelnica shooting academy

Dostępna broń: broń ostra krótka, broń długa, broń maszynowa, broń myśliwska, broń czarnoprochowa, broń gładkolufowa
Ilość stanowisk: 5 osi strzeleckich
Długość torów: 100 m

Opis
Strzel­ni­ca or­ga­ni­zu­je im­pre­zy strze­lec­kie dla firm, strze­la­nia dla osób in­dy­wi­du­al­nych, szko­le­nia strze­lec­kie in­dy­wi­du­al­ne i gru­po­we, szko­le­nia w za­kre­sie tak­ty­ki czer­wo­nej, czar­nej i zie­lo­nej. Jest to obiekt od­kry­ty.

Kontakt
www: http://www.shooting-academy.pl
Tel: 602 221 507
E-mail: kontakt@shooting-academy.pl
Godziny otwarcia:
brak danych

Adres
ul. Św. Rocha
95-045, Parzęczew k/Łodzi
województwo Łódzkie